Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Mar 31
Fogedretten & tvangsfuldbyrdelse

Fogedretten & tvangsfuldbyrdelse

Efter at du har fået fundament for dit krav, kan du benytte fogedretten til at tvangsfuldbyrde dit krav. Har du opnået dit fundament via den forenklede inkassoproces vil sagen (såfremt du har sagt “ja” til dette) automatisk overgå til tvangsfuldbyrdelse. Har du opnået dit fundament gennem et forlig eller en dom, skal du kontakte fogedretten.

Supplerende til indlægget har jeg lavet denne korte video om fogedret og tvangsfuldbyrdelse:

Sagens parter og salær ved tvangsfuldbyrdelse i fogedretten

Du må enten møde selv, eller lade dig repræsentere ved en advokat eller fx et inkassobureau. Møder du selv, vil du ikke få tilkendt salær for ulejligheden. Lader du dig repræsentere ved andre, vil disse få tilkendt et salær som debitor skal betale. Dog skal du altid selv lægge ud for egne omkostninger.
Som udgangspunkt har du (eller din repræsentant) mødepligt til enten at deltage telefonisk eller på selve mødet. I har ligeledes “spørgepligt” hvilket betyder, at det ikke er fogedens ansvar at udspørge skyldner.

Ved krav under 2.500 kr. er der ikke mødepligt for rekvirenten, og i stedet er det fogedretten som har spørgepligt. Du må (men behøves altså ikke) selv deltage på mødet selvom kravet er på under 2.500 kr.

Salæret er afhængigt af sagens størrelse. Forneden findes et skema for salærer tilkendt hvis rekvirenten deltager på mødet. Deltager rekvirenten telefonisk vil du kun få tilkendt 50% af beløbene.

Sådan anlægges en sag ved fogedretten

Som det første skal rekvirenten (den som ønsker at anlægge et krav) anlægge kravet. Det at “anlægge kravet” betyder, at man kontakter fogedretten og beder ham hjælpe med tvangsfuldbyrdelsen. Du kan kun benytte fogedretten til at hjælpe med tvangsfuldbyrdelse efter at du har opnået fundament for dit krav (fx gennem en 2. påtegning af dit betalingspåkrav eller gennem et frivilligt forlig). Kravet anlægges ved den fogedret der er værneting for sagen.

Du kan læse mere om hvordan du konkret skal anlægge dit krav på Domstol.dk

Der findes ikke nogen specifik formular som skal udfyldes, men følgende bør fremgå af din anmodning:

 • Hvem er parterne? (benyt eventuelt samme skema som rubrik 1 og 2 ved indlevering af et betalingspåkrav
 • Opgørelse over kravet: Hvor meget skylder debitor dig? (benyt eventuelt samme skema som rubrik 4 og 5 fra betalingspåkravet)
 • Det skal fremgå meget tydeligt, hvis du ønsker at mødet skal afholdes som telefonmøde (gerne på forsiden).
 • Endvidere bør du som rekvirent i din anmodning beskrive, hvad du ønsker at fogedretten skal gøre eller være opmærksom på.

Du bør beskrive følgende i din anmodning:

 • Ønskes der udlæg?
 • Er der særlige forhold, der medfører ønske om, at der afsættes længere tid til fogedretsmødet?
 • Driver skyldner virksomhed?  
 • Indkaldes skyldner til at medbringe effekter, der skal afleveres?  
 • Anmodes der alene om autorisation?  
 • Indkaldes skyldner med henblik på at medbringe oplysninger, der ikke er givet, selv om det blev aftalt/lovet under et tidligere fogedretsmøde?
 • Ønskes skyldneren indkaldt i ”fredningsperioden” (retsplejelovens § 490)? I givet fald skal der redegøres for grundlaget for, at fogedretten kan indkalde skyldner.  
 • Hvis sagen ønskes berammet som udkørende fogedforretning straks eller berammet uden forudgående varsel til skyldner, skal der redegøres for årsagen.
 • Er skyldner repræsenteret ved advokat?  
 • Bør sagen behandles af juridisk foged og i bekræftende fald hvorfor?

Send anmodningen til fogedretten og betal retsafgift

Du kan enten sende din anmodning til fogedretten (tjek værnetinget) via sikker e-mail eller e-boks. Detaljeret information findes på den enkelte byrets hjemmeside. Samme dag som du sender din anmodning bør du betale retsafgift.

Retsafgiften for fogedsager er 300 kr. + 0,5% af beløbet over 3.000 kr.

Hvis sagen anlægges via betalingspåkravet har du allerede betalt retsafgiften.

Tillægsafgiften for politifremstilling er 400 kr.

Step 2: Sagen berammes hos fogedretten

Efter at du har anmodet fogeden om tvangsfuldbyrdelse, vil sagen blive “berammet”. Dermed menes, at der vil blive fastlagt et tidspunkt for et fogedmøde. Møder berammes efter hinanden hvis de indgives samtidigt. Det betyder, at hvis du sender flere sager samtidig til samme fogedret, vil fogedretten lægger møderne i forlængelse af hinanden. Det er praktisk for dig, da det logistisk er nemmere at deltage i en række møder i forlængelse af hinanden. Hvis du har mange sager kan du eventuelt overveje at vente med at anlægge sagerne, indtil du har flere sager hos en enkelt fogedret.

Du kan på den enkelte fogedrets hjemmeside se hvor lang ventetid der ca. er.

Følgende eksempel er taget fra retten i glostrup hvor den aktuelle berammelsestid er 18 uger.

Bemærk, at berammelsestiderne findes som underpunkt til punktet “tal og fakta” på den enkelte rets hjemmeside.

Omsummering af reglerne for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten

 • Hvis du har fået fundament for dit krav, kan fogedretten hjælpe dig med at tvangsfuldbyrde dit krav
 • Med tvangsfuldbyrdelse menes, at fogedretten kan tvinge debitor til at deltage på et møde hvor debitor skal fremlægge sin økonomiske situation
 • Hvis debitor har mulighed for at indgå en afdragsordning vil fogedretten indgå en aftale med debitor herom. Hvis debitor har aktiver vil kreditor få pant i disse aktiver som sikring for at afdragsordningen overholdes
 • Hvis debitor er en privatperson kan kreditor ikke få pant i såkaldte “trangsbeneficiet” som omfatter de aktiver, som debitor skal bruge, for at opretholde en basal livsstil
 • Hvis debitor udebliver fra et fogedretsmøde uden gyldig grund, kan han politifremstilles.
 • Hvis debitor ikke har økonomi til at indgå en afdragsordning og ej heller besidder aktiver der kan stilles som sikkerhed, vil Fogedretten erklære debitor for insolvent
 • Hvis debitor er insolvent er han “fredet” i 6 måneder hvor han ikke kan indkaldes til et nyt møde i Fogedretten
 • Hver gang debitor indkaldes til et møde i fogedretten forlænges dit krav med 10 år