Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Inkassovarsel og inkassolovens §10

Inkassovarsel og inkassolovens §10

Hvis din kunde efter 1-3 rykkere fortsat ikke har betalt sin regning, ønsker du nok at sende sagen videre til inkasso. Før du kan starte en inkassosag skal denne dog varsles. Dette sker jf. Inkassoloven §10 med et såkaldt inkassovarsel.

Jeg har lavet en kort video som gennemgår inkassolovens §10 og inkassovarslet her:

Inkassoloven beskriver kravene til varslet med følgende ord:

§10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, inden for hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.

Formålet med dette inkassovarsel er, at give din kunde mulighed for, at betale kravet før der pålægges yderligere inkassoomkostninger. Du skal give din kunde min. 10 dage til at betale sin gæld fra at du har sendt varslet, og indtil du kan påbegynde en inkassosag.

Du må sende varslet så snart dit krav er forfaldent. I praksis vil jeg anbefale at du sender inkassovarslet samtidig med rykker 1. Hvis du benytter dig af et inkassobureau eller en advokat til at håndtere dine inkassosager, vil de kunne udsende denne varsel for dig. Hvis varslet først sendes efter rykkerprocessen mister du dog 10 kostbare dage. Jeg vil derfor anbefale, at du selv tilføjer et inkassovarsel allerede ved rykker 1, selvom du lader advokaten eller inkassobureauet stå for selve inkassoprocessen.

De vigtigste regler for rykkerprocessen og inkassovarslet

 • Efter at din faktura er forfalden, kan du sende op til 3 rykkere med et rykkergebyr a 100 kr. hver med 10 dages mellemrum.
 • Hvis din kunde er en virksomhed, kan du aftale et højere rykkergebyr
 • Kreditrenten er en honorering du kan aftale med din kunde, for at give kunden kredit. Kreditrenten beregnes før kravets forfaldsdato. Det kræver en aftale med din kunde hvis du vil opkræve kreditrente. Til gengæld har du aftalefrihed.
 • Morarenten er en “strafrente” din kunde betaler hvis kravet forfalder. Hvis din kunde er en privatperson eller du ikke har aftalt andet, er morarenten nationalbankens udlånsrente med et rentetillæg på 8%.
 • Hvis din kunde er en virksomhed, må du ud over rykkergebyrerne pålægge et kompensationsgebyr på 310 kr.
 • Du skal altid sende en inkassovarsel jf. Inkassolovens §10 før du går videre til inkassoprocessen  
 • Ved overdragelse til fremmedinkasso, er du berettiget til at opkræve et inkassogebyr på 100 kr.

Skabelon til rykker 1 og inkassovarsel

Forneden finder du en skabelon til en rykkerskrivelse for rykker 1, som ligeledes indeholder et inkassovarsel jf. Inkassolovens §10

Emne: Påkravsskrivelse og rykker 1

Til:

 • <debitor fornavn efternavn / virksomhed>
 • <CVR hvis virksomhed>
 • <debitor adresse>
 • <sagsnummer>
 • <dato>

Kære <fornavn efternavn>

Jeg må desværre konstatere at mit tilgodehavende på <indsæt krav> jf. faktura <indsæt faktura> ikke er blevet betalt. Forfaldsdatoen var den <indsæt forfaldsdato>.

Denne rykkerskrivelse er samtidig et påkrav jf. Inkassolovens §10. Du bedes foretage betaling inden for 10 dage fra dags dato, idet sagen herefter overgår til inkasso med yderligere omkostninger til følge.

Din saldo kan opgøres til følgende:

 • Hovedstol jf. <indsæt fakturanummer> xxx kr.
 • Rykkergebyr jf. Rentelovens § 9b 100 kr.
 • Kompensationsgebyr jf. Rentelovens §9a 310 kr.
 • Renter (8,05% for perioden xxx til xxx)   xxx kr.

Total xxx kr.

Beløbet bedes indbetalt på nedenstående bankkonto senest den <forfaldsdato>

 • Registreringsnummer xxx
 • Kontonummer xxx

Venligst angiv fakturanummer ved indbetalingen.  

Venlig hilsen

 • <indsæt dit navn>
 • <indsæt dit firmanavn>
 • <indsæt dit CVR nummer>
 • <indsæt din firma adresse>
 • <vedhæft faktura inklusive rykkergebyr, renter og kompensationsgebyr>

Du kan downloade ovenstående skabelon her.

Ønsker du (mod min anbefaling) at sende en rykker 1 uden inkassovarsel kan du blot fjerne dette afsnit. Ønsker du før du starter inkassosagen at sende rykker 2 og 3, kan du blot indsætte dette i saldoen samt ændre emnelinjen.

Uanset hvordan du vælger at strukturere din rykkerproces er det afgørende, at du overholder reglerne i inkassolovens §10 før du går videre til selve inkassoforløbet. Har du ikke sendt et inkassovarsel som overholder inkassolovens §10 vil du senere ikke få tilkendt de inkassoomkostninger du pålægger debitor, og fogedretten vil afvise dit betalingspåkrav.