Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Betalingspåkrav og den forenklede inkassoproces

Betalingspåkrav og den forenklede inkassoproces

Jeg vil i dette indlæg gennemgå hvordan du kan anvende den forenklede inkassoproces til at få fundament for dit krav igennem et betalingspåkrav hos fogedretten.

Som navnet allerede antyder, er den “forenklede inkassoproces” en mere enkel udgave end den konventionelle retlige inkasso. Tidligere var det kun advokater der kunne køre en retlig inkassosag. Uanset sagens størrelse skulle den anlægges som inkassosag ved domstolene. Det gjorde det rigtig dyrt for kreditorer at inddrive gæld.

Den forenklede inkassoproces er beskrevet på følgende måde i retsplejelovens §477 a:

  • 477 a. Reglerne i dette kapitel kan anvendes ved inddrivelse af forfaldne pengekrav på højst 100.000 kr., når fordringshaveren ikke forventer, at skyldneren har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende. Renter og omkostninger medregnes ikke ved opgørelsen af kravets værdi.
  • Stk. 2. Er der angivet flere skyldnere i samme betalingspåkrav, anvendes reglerne i §§ 477 d- 477 f for hver skyldner for sig.

Kriterier for at kunne anvende den forenklede inkassoproces og sende et betalingspåkrav til fogedretten

De to vigtigste udvælgelseskriterier for at kunne anvende den forenklede inkassoproces er:

Kravets størrelse må maksimalt være på 100.000 kr.
Kravets størrelse opgøres inklusive kreditrente, men eksklusive morarente, rykkergebyr og inkassoomkostninger.

Hvis du har flere krav over for samme debitor må du gerne samle disse i en sag, så længe det samlede krav ikke overstiger 100.000 kr.

Du må ikke udstykke et krav på fx 150.000 kr. i to mindre krav, for at undgå beløbsgrænsen på 100.000 kr. Du må dog gerne frasige dig den del af kravet som overstiger 100.000 kr. for at kunne forfølge op til 100.000 kr. ved den forsimplede inkassoproces.

Ingen forventelige indsigelser

Hvis du forventer at debitor er uenig i kravet og vil gøre indsigelse, kan du ikke anvende den forenklede inkassoproces. Hvis kravet er på under 50.000 kr. kan du i stedet anvende småsagsprocessen som jeg vil beskrive i et senere kapitel. Man kan ikke få “delvist medhold” ved den forsimplede inkassoproces. Det betyder, at hvis debitor gør indsigelse mod en af flere faktura, afvises hele betalingspåkravet.

Intet krav om advokatbistand

Ydermere gør det sig gældende for den forenklede inkassoproces, at du ikke længere skal benytte dig af en advokat, men gerne selv må stå for processen eller lade et inkassobureau udføre arbejdet for dig.

Sådan foregår den forenklede inkassoproces

I det følgende beskriver jeg kort processen omkring forenklet inkasso. I bilag 4 finder du en meget detaljeret “step by step” vejledning til hvordan du udfylder og indsender et betalingspåkrav.

Ved den forenklede inkassoproces udfylder du (eller dit inkassobureau eller advokat) et såkaldt betalingspåkrav. Betalingspåkravet er en formular som beskriver dit krav. Dette betalingspåkrav sendes til fogedretten. Modsat normale inkassosager skal sagen nemlig ikke anlægges ved en normal domstol med hos fogedretten. Når fogedretten har modtaget betalingspåkravet gennemgår han at blanketten overholder alle kriterier. Hvis dette er tilfældet (og du har betalt retsafgifter) sender fogedretten betalingspåkravet til debitor. Dette hedder, at fogedretten “forkynder” kravet for debitor.

Når kravet forkyndes for debitor vil fogedretten samtidig informere debitor om dennes rettigheder og mulighed for at gøre indsigelse.

Efter at kravet er forkyndt for debitor, har debitor 14. dage til at gøre indsigelser mod kravet. Hvis fogedretten inden for de 14 dage ikke hører noget fra skyldner, påfører han betalingspåkravet en såkaldt “2. påtegning”. Et betalingspåkrav med 2. påtegning har samme retsvirkning som en dom, dvs. du har fået fundament for dit krav.

Den forenklede inkassoproces bygger således på, at med mindre debitor gør indsigelse, får du som kreditor ret (hvilket i fagsprog betyder at du får fundament via 2. påtegning af dit betalingspåkrav).

Krav til debitors indsigelse

Jf. retsplejelovens §477 e har debitor efter forkyndelsen 14 dage til at gøre indsigelse. Der er i retsplejeloven ikke fastsat et krav om at skyldneren skal begrunde sin indsigelse. I princippet er det derfor nok at debitor blot underskriver indsigelsesblanketten rettidigt til fogedretten.

På denne måde er der en klar forskel i forhold til almindelige retssager, hvor der jf. Retsplejelovens § 351 stilles krav til indholdet af et svarskrifte, før det bliver betragtet som et svarskrift. Uanset om indsigelsen angår en del eller hele fordringen, må fogedretten afvise hele betalingspåkravet.

Opsummering af reglerne for betalingspåkrav og forenklet inkasso

  • Hvis dit krav er på under 100.000 kr., kan du benytte den forenklede inkassoproces
  • Den forenklede inkassoproces er en simpel måde at føre en retlig inkassosag, som ikke kræver en advokat
  • Når sagen går til retlig inkasso, bliver debitor pålagt en række sagsomkostninger
  • De udenretlige sagsomkostninger trækkes fra de retlige omkostninger
  • Du kan ikke benytte dig af den forenklede inkassoproces hvis du forventer, at debitor har indsigelser mod dit krav
  • Du indleder den forenklede inkassoproces ved, at sende et betalingspåkrav til fogedretten
  • Fogedretten forkynder herefter dit betalingspåkrav over for debitor. Hvis debitor ikke gør indsigelse inden for 14. Dage, har du fået fundament for dit krav