(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89684244");

Skabelon til frivilligt forlig: Sådan indgår du afdragsordninger med dine dårlige betalere

I denne artikel vil du få en skabelon til et frivilligt forlig, og jeg vil gennemgå, hvor meget debitor bør afdrage pr. måned, hvordan debitor bør betale og med hvilke betalingsmetoder. Min skabelon til frivilligt forlig er blevet testet de sidste 2 år og løbende blevet optimeret. Jeg har tidligere skrevet om, hvorfor du bør tilbyde dine kunder en afdragsordning for at bevare en god relation og få et fundament for dit krav. Husk, at du ikke kan sende dit krav til tvangsfuldbyrdelse hos fogedretten uden et underskrevet forlig (eller et andet fundament).

Hvornår tilbyder du det frivillige forlig?

Jeg anbefaler klart, at du vedlægger et frivilligt forlig allerede ved første inkassovarsel. Her kan du som beskrevet før vælge, om du vil komme med et forslag til en afdragsordning, eller om du vil give debitor muligheden for at komme med et oplæg. Selv om det betyder, at du først får penge senere, er du mere sikker på betaling, kombineret med at du får en høj rente imens. Ønsker du at tilbyde debitor et frivilligt forlig i forbindelse med rykker 1 og inkasso-varslet, kan du eksempelvis indsætte følgende formulering i rykkerskrivelsen. Tilbud om frivilligt forlig Har du ikke muligheden for at betale hele gælden på en gang, vil jeg gerne tilbyde dig mulighed for at afdrage beløbet. Vedhæftet finder du et frivilligt forlig med afdrag af din gæld over en periode på 10 måneder. Ved at returnere forliget underskrevet inden fristen for denne skrivelse, undgår du yderligere rykker og inkassoomkostninger. I det fysiske brev kan du vedlægge en svarkuvert med en underskrevet version af forliget. På den måde gør du det meget nemt for debitor at returnere forliget.

Hvor meget skal din debitor afdrage pr. måned?

Det er rigtig svært at svare på, hvor meget din debitor bør afdrage pr. måned. Som tommelfingerregel kan man sige, at du altid bør acceptere aftaler, som sikrer, at gælden afdrages på højst 10 måneder. Det skyldes, at fogedretten uden din accept kan indgå aftaler med debitor, hvor gælden afdrages på under 10 måneder. Du vinder ikke noget ved at “presse” debitor til at acceptere et beløb, som er højere, end hvad debitors økonomi kan bære. Hvis beløbet er for højt, ender du med, at aftalen misligholdes. Hvis beløbet er for lavt, har dette renteomkostninger til følge for debitor og dårligere likviditet for dig. Der findes to former for forlig, du kan indgå med debitor. Det frivillige forlig, hvor debitor anerkender kravet og forpligter sig til at afdrage på sin gæld, og et “erkender-forlig”, hvor debitor anerkender kravet, men ikke samtidig starter med at afdrage. Erkender-forliget har ingen direkte værdi for dig som kreditor, udover at forældelsesfristen er forlænget med 10 år, og at forliget kan tjene som fundament. I stedet for et erkender-forlig vil jeg anbefale, at du indgår et frivilligt forlig med en afdragsordning, som er udskudt en række måneder. Derved giver du debitor et økonomisk pusterum, men sikrer samtidig, at der efterfølgende starter en afdragsordning.

Skabelon til frivilligt forlig med afdrag

Undertegnede myndige debitor: <debitor fornavn / efternavn>, <debitor adresse>, <debitor CVR / CPR nummer> erkender at være følgende forfaldne beløb skyldig til følgende kreditor: <kreditor navn>, <kreditor adresse>, <kreditor CVR / CPR nummer> Det forfaldne krav er opgjort til følgende: Hovedstol DKK xxx
 • Renter (rente takst 8,05% p.a.) DKK xxx
 • Rykker 1 DKK xxx
 • Rykker 2 DKK xxx
 • Rykker 3 DKK xxx
 • Inkasso gebyr DKK xxx
 • Inkassoomkostninger DKK xxx
I alt (foruden yderligere renter) DKK    xxx Kravet vedrører <fordrings beskrivelse> med forfalden rente på 8,05%, som er beregnet fra <rente fra dato>. Yderligere rente beregnes af det til enhver tid skyldige beløb med en rentesats svarende til nationalbankens udlånsrente samt et rentetillæg på 8%. Der er indgået aftale om månedlig afvikling af det skyldige beløb, med <månedligt beløb> pr. den 28. i måneden, svarende til samlet <antal afdrag>. Første betaling er den <dato for første betaling>. Er der som betalingsmetode valgt Betalingsservice, kan første betaling tidligst ske den nærmeste 28. i måneden, forudsat at Betalingsservice-tilmeldingen er sket senest den 12. i måneden. Er Betalingsservice-tilmeldingen sket efter den 12. i måneden, vil første betaling først kunne ske den 28. efterfølgende måned. Der beregnes renter i denne periode. Den til enhver tid resterende restgæld vil være forfalden til betaling og eksekution, der ikke behøver at påbegyndes på debitors bopæl, såfremt en betaling udebliver til forfaldstidspunktet, debitor sælger eller pantsætter fast ejendom eller forretning, debitor afgår ved døden, der bliver foretaget arrest eller anden fogedforretning hos debitor, debitor tager ophold i udlandet, debitor standser sine betalinger, eller søger akkord eller moratorium. Debitor accepterer i den forbindelse at betale yderligere påløbne omkostninger, herunder befordring. Dette frivillige forlig kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse, jf. Retsplejelovens §478. Der tages forbehold for kreditors eventuelle særlige rettigheder i henhold til kontrakt eller lignenden. Debitor er til enhver tid berettiget at indfri den samlede gæld. Dette kan ske ved at overføre beløbet til nedenstående konto. Kreditor er kun forpligtet til at anerkende betalingen, såfremt debitor har angivet sit sagsnummer korrekt ved betalingen. Betaling kan ske til:
 • <Kontonummer>
 • <reg. nr.:>
<dato> Som kreditor
 • <Kreditors underskrift>
 • <Navn på kreditors kontaktperson>
 • <Kreditors virksomhedsnavn>
 • <Kreditors CVR nummer>
 • <Kreditors adresse>
Som debitor
 • <debitors underskrift>
 • <Navn på debitors kontaktperson>
 • <debitors virksomhedsnavn>
 • <debitors CVR nummer>
 • <debitors adresse>
Du kan downloade ovenstående skabelon her.

Hvem vælger, hvor meget der skal afdrages?

Du kan enten lade debitor komme med et forslag til et månedligt beløb, eller du kan give debitor en række muligheder at vælge imellem. Hvis du lader det være op til debitor at komme med et beløb, vil jeg anbefale dig at indsætte følgende formulering i din forligstekst: Kreditors accept forbeholdes ved afdragsordninger på over 10 måneder. Såfremt debitor ikke har hørt fra kreditor inden 10 dage efter denne aftale er signeret, har kreditor givet sit accept. Formuleringen betyder, at du har mulighed for at give afslag, hvis afdragsordningen er over 10 måneder, men at du accepterer aftalen, medmindre du inden for 10 dage kontakter debitor. Hos Likvido giver vi som reglen debitor tre mulige afdragsordninger at vælge imellem. Det gør det lettere for debitor at træffe en beslutning, og vi kan styre, hvilket leje afdragene skal være i. Samtidig viser vi debitor, at det bliver billigere at betale gælden af hurtigt frem for at vente længe. Jo længere det tager debitor at afdrage, desto højere bliver hans totale renteomkostninger i sidste ende.

Betalingsmetoder ved frivillige forlig med afdragsordninger

Bemærk endvidere, at skabelonen lægger op til, at betalingen skal ske via Betalingsservice. Ved at kunden tilmelder sin betaling til Betalingsservice, kan du hver måned selv trække betalingen. Ved at afdragsordningen er tilmeldt Betalingsservice, undgår du hver måned at skulle sende debitor en ny faktura med risiko for, at debitor ikke betaler. Hos Likvido har vi også stor succes med afdragsordninger, hvor debitor kan tilmelde sit kreditkort. Hvis du ikke tilbyder afdrag via Betalingsservice, men i stedet sender din kunde månedlige opkrævninger, han skal betale ved bankoverførsel, bør du fjerne nedenstående formulering fra forligsteksten: Er der som betalingsmetode valgt Betalingsservice, kan første betaling tidligst ske den nærmeste 28. i måneden, forudsat at Betalingsservice-tilmeldingen er sket senest den 12. i måneden. Er Betalingsservice-tilmeldingen sket efter den 12. i måneden, vil første betaling først kunne ske den 28. efterfølgende måned. Der beregnes renter i denne periode. I stedet bør du indsætte følgende formulering: Betaling skal ske ved bankoverførsel månedligt senest den sidste hverdag i måneden. Kreditor er kun forpligtet til at anerkende betalingen, såfremt debitor har angivet sit sagsnummer / fakturanummer korrekt ved betalingen. Betaling kan ske til:
 • <Kontonummer>
 • <reg. nr.:>
Relaterede indlæg:  Relaterede artikler om renter og rykkerprocessen: 

0 Comments

Leave a Reply

Se flere artikler

Styrk din omsætning i byggebranchen

Læs mere

Sådan undgår du de 4 hyppigste regnskabsfejl

Læs mere